Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบ วิภาคี การนิเทศการฝึกอาชีพถือว่ามี ความสำคัญมากเพราะว่านักศึกษาที่ไป ฝึกอาชีพกับ สถานประกอบการไกลๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยากรบรรยายการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ ร่วมกับ ผอ.กมล ชุ่มเจริญ ผอ.วท.บ้านค่าย ให้กับครูนิเทศและครูฝึกจากสถานประกอบการของสถานศึกษา และสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ. ลงนามความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน กับ บริษัท ขวานทองฟิทติ้งซ์ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ. ประทีป จุฬาเลิศ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กับบริษัท คิวเอ็มพี จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม
นนี้ ผอ. ประทีป จุฬาเลิศ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์,ช่างเชื่อม กับคุณพรศักดิ์ เหลียวตระกูล กรรมการผู้จัดการ หจก.ตรัยมอเตอร์เซอร์วิส รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ในช่วงบ่ายผอ.ประทีป จุฬาเลิศ เปิดการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ เปิดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเตรียมตัวในการวางแผนการทำธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ 18 มิถุนายน 2558 แผนกวิชาบัญชีนำนักเรียนนักศึกษาไปศึกษาดูงานการจัดองค์กร การบริหารจัดการขององค์กร ที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์ จิราพร ทองเนาวรัตน์นำทีมงานของวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโครงการ "กรุงไทยยุววาณิช" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อ 18 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.ให้การต้อนรับ ดร.เพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี Organizational Development & Human Capability Management , Board of management และคณะ บริษัท ที.ซี.เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม
นนี้ช่วงเย็นประชุมครูผู้นิเทศการฝึกอาชีพ เพื่อทบทวน สร้างความเข้าใจประเด็นต่างๆที่ต้องนำไปเป็นแนวทางสำหรับการนิเทศ การฝึก อาชีพของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี รายละเอียดเพิ่มเติม
นนี้ ผอ.ให้การต้อนรับทีมงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของ วิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
นนี้ ผอ.และ รองฯฝ่ายแผน พบพูดคุยกับ. นศ.สาขาการโรงแรม ระดับชั้น ปวส.1 เพื่อกระตุ้นให้นศ.ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเอง อย่างสุดความ สามารถ ก่อนเข้ารับการคัดเลือกสู่การฝึกอาชีพกับสถานประกอบการระดับสากล รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ