Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

-แผนกเชื่อมโลหะ

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการโรงแรม

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกเครื่องมือกล

-แผนกช่างยนต์

-แผนกบัญชี

-แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
 
 

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครุพิเศษสอน สาขา ไฟฟ้า กำลัง รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าค่ายพักแรกลูกเสือเนตรนารี รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างปรับปรุงอาคาร รายละเอียด

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคาร รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่

 


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ