Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

-แผนกเชื่อมโลหะ

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการโรงแรม

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกเครื่องมือกล

-แผนกช่างยนต์

-แผนกบัญชี

-แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
 
ผู้อำนวยการประทีป จุฬาเลิศ นำ คณะครุ และ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม งานแข่งเรือยาวประเพณีประจำปี 2557 รายละเอียด
คณะครูอาจารย์ของวิทยาลัยได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณี ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดกลางบางพระ รายละเอียด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ได้เป็นตัวแทนของสถาบันการอาชีวศึกษา ออกรายการทีวี รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ในช่วงของ รายการแตกประเด็น ทางไทยทีวีสีช่อง 3 รายละเอียด
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เดินทางไปดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงศ์ อาเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ได้เข้ารับการประเมิน ทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ รายละเอียด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เปิดงานวันภาษาไทยและวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2557 รายละเอียด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ สจ.บุญส่ง นัดสูงวงษ์  ประธานกรรมการวิทยาลัยร่วมเปิดการประชุมองค์การวิชาชีพ รายละเอียด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำเพื่อ หาทางช่วยเหลืออย่างสร้างสรรค์ รายละเอียด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมกับกรมพัฒนา ฝีมือแรงงานเพื่อประชาพิจารณ์สู่การพัฒนาฝีมือแรงงานไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รายละเอียด
ผุ้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ให้กับคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย รายละเอียด
ผุ้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ให้กับคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ ของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย รายละเอียด
ผุ้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ให้กับคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รายละเอียด

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของ สำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา ณ ร.ร.วาสิฏฐี รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาทวิภาคีสามารถ download แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานกรอกข้อมูลแล้ว ปริ๊นออกมาใส่แฟ้ม พร้อมด้วยใส้แฟ้ม ส่วนตัวแฟ้มและใส้แฟ้มสามารถหาซื้อได้ที่ทางวิทยาลัยเท่านั้นโดยที่ทางงานการค้าได้จัดไว้ให้ ส่วนราคาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้นักศึกษาระบบทวิภาคีสามารถ download ตัวอย่างแบบฟอร์มไปดูวิธีการพิมพ์ให้ถูกต้อง นักศึกษาทุกคนต้องมีแฟ้มสะสมผลงานคนละ 1 เล่มเพื่อรับการประเมินปลายภาคเรียน 1/2557 ให้นักศึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อในแฟ้มสะสมผลงาน ส่งที่ครูที่ปรึกษา ในสัปดาหืสุดท้ายของการเรียนการสอน เพื่อที่ครูที่ปรึกษาจะได้นำมาประเมินต่อไป

****หมายเหตุ รูปติดแฟ้มสะสมผลงานห้ามใส่หมวก แว่นตาดำ ต้องเป็นรูปหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

****ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน....Downlad ได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท racer ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท marc ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ