Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ทดสอบโปรแกรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555

 

 
d

ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาด้าน Hospitality ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน รายละเอียด

ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ และอาจารย์ พลภัทร เลาหสูต เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รายละเอียด

ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะผู้บริหาร ครูวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จ.ลพบุรี รายละเอียด

ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ เป็นคณะกรรมการตรวจกองลูกเสือวิสามัญดีเด่นระดับภาค ของภาคกลาง รายละเอียด

ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ก่อนการออกฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ รายละเอียด

ครูสมชาย คารมย์  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และครูพงษ์ศักดิ์  นำนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม รายละเอียด
ครูพลภัทร  เลาหสูต หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบทวิภาคีระดับ ปวส. เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม รายละเอียด
ผอ. ประทีป จุฬาเลิศ  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอิงลิสแค้ลมป์ โดยจัดกิจกรรมที่บริเวณวิทยาลัยฯและพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาต ิในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา รายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ ห้องประชุม เพื่อหาเงินทำห้องประชุมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ รายละเอียด

 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถ 6 ล้อครั้งที่ 3

เอกสารแนบ

1. เอกสารราคาซื้อรถ 6 ล้อครั้งที่ 3 รายละเอียด

2. spec รถ 6 ล้อครั้งที่ 3 รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ

1. เครื่องใสแนวนอนขนาดความยาวช่องใส 450 มม

เอกสารแนบ

เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์_ครั้งที่2.1 รายละเอียด

spec_เครื่องไสครั้งที่2 รายละเอียด

2. ชุดสาธิตทรานสดิวเซอร์

เอกสารแนบ

เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์_ครั้งที่2.1 รายละเอียด

spec_ชุดสาธิตทรานสดิวเซอร์ รายละเอียด

ประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2559 รายละเอียด

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถ 6 ล้อ รายละเอียด

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศระชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถ 6 ล้อ รายละเอียด

คุณลักษณะครุภัณฑ์รถ 6 ล้อ รายละเอียด

ประกาศระชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดสาธิตทรานสดิวเซอร์ รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดสาธิตทรานสดิวเซอร์ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา PLC รายละเอียด

ประกาศระชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องไสแนวนอน รายละเอียด

คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องไสแนวนอน รายละเอียด

 

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
จะจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดทำห้องประชุมสำหรับอาคารเรียนหลังใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.39 น.

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2557

เอกสารแนบ

1. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียด

2. เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์ รายละเอียด

3. spec เครื่องใสแนวนอน รายละเอียด

4. spec ชุดทดลองเป็นลำดับชั้น (PLC) รายละเอียด

5. spec ชุดสาธิตทรานสดิวเซอร์ รายละเอียด

ชมรมบัญชี ได้จัดโครงการ การบัญชีร่วมใจสืบสานประเพณีวันมาฆบุชา ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. ณ วัดบางพระ โดยมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น กิจกรรม ตักรบาตรอาหารคาว หวาน ถวายสังฆทาน เวียนเทียน เป็นต้น ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดโครงการ "พี่อาสาปลูกปัญญาให้น้อง เทอม 2 " โดยนักศึกษาระดับชั้น ปวส 1 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2557 รายละเอียด

ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม ส.คอม2 และชมรมบัญชี 3 ได้จัดโครงการ BKF ปันรักสู่น้อง ในวันที่ 10 มกราคม 2557 รายละเอียด

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์

1. ประกาศเชิญชวน รายละเอียด

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 3 รายการ

2.1 เครื่องใสแนวนอนขนาดความยาวใส 450 มม รายละเอียด

2.2 ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC) รายละเอียด

2.3 ชุดสาธิตทรานสดิวเซอร์ รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน ดีเซล (ครั้งที่ 2) รายละเอียด

2. เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 001/2557 ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุก 6 ล้อขนาด 4 ตัน (ดีเซล) (ครั้งที่ 2)รายละเอียด

3. รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก 6 ล้อขนาด 4 ตัน (ดีเซล) (ครั้งที่ 2)รายละเอียด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16-27 ธันวาคม 2556 โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 26 ธันวาคม 2556

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 27 ธ.ค. 2556

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แต่ละห้องส่งสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลในงาน open house 2013 ก้าวสู่โลกอาชีพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ได้ที่ครูทิพวรรณ และ ครูสุธาทิพย์

ขอเชิญประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เข้าร่วมโครงการ หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากโดยการร่วมบริจาคกล่อง UHT เช่นกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ฯลฯ ได้ที่ชมรม ปวส.บัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อนำไปทำหลังคาให้กับผู้ประสบภัยต่าง ๆ

โครงการ business computer ภายใต้โครงการ open house วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ประกาศ!!! ชมรมจัดดอกไม้ เปิดผู้ที่สนใจเรียนการจัดดอกไม้ รายละเอียด

ด้วยทาง บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ขอความอนุเคราะห์นักเรียน นักศึกษา เป็นคณะกรรมการในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16 ดังนั้นงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจกรรนักเรียน นักศึกษา จึงจัดโครงการการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงปีที่ 16 และมีความต้องการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทุกคนเพื่อเป็นคณะกรรมการการจัดการแข่งขันในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการ โดยรับสมัครเป็น ผู้หญิง 60 คน ผู้ชาย 120 คน รวม 180 คน ได้ที่ครูสมชาย  คารมย์ และครูนันท์นภัส  เก่งกล้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอนัดพบเพื่อเตรียมความพร้อม ในวันที่ อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. และ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ก่อนการแข่งขัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดดังนี้

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมชมรม ก๊าซชีวภาพสีขาว ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 


ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ