Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

-แผนกเชื่อมโลหะ

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการโรงแรม

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกเครื่องมือกล

-แผนกช่างยนต์

-แผนกบัญชี

-แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
 
ผู้อำนวยการ ประทีป จุฬาเลิศ นำนาย กิตติภพ แดงพูนผล  นักศึกษา ปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้าที่ฝึกอาชีพกับบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส รายละเอียด
ผู้อำนวยการ ประทีป จุฬาเลิศ นำคุณสมชาย สถาพรชัยสิทธิ์ Senior Expert บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกับ คุณพิพัฒน์ ลีตระกูลวรรณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จำกัด รายละเอียด
ผู้อำนวยการ ประทีป จุฬาเลิศ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ตามโครงการเยอรมัน -ไทยเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) รายละเอียด
ผอ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รายละเอียด
ผอ. กล่าวรายงานต่อนายก อบต. บางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมในการเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ มอบพื้นที่ทางเดินเพื่อสุขภาพสำหรับการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก รายละเอียด
ผอ. มอบรางวัลให้กับนักกีฬาของวิทยาลัยฯที่ได้รับเหรียญทอง และเหรียญทองแดง จากการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคกลาง รายละเอียด
นักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ ชั้น ปวส. 1 เข้ารับการคัดเลือกสู่การฝึกอาชีพกับบริษัท BMW  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร รายละเอียด
วิทยาลัยฯโดย ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการจากสำนักติดตาม สอศ. รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ  ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กำลังใจให้กับคณะนักศึกษา ปวส.สาขางานเทคนิคยานยนต์ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี รายละเอียด

       วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ “ชุมชนปลอดภัยกับไฟฟ้า PEA”  เพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในทางที่ถูกต้องและมีรายได้ระหว่างเรียน รายละเอียด

ผู้อำนวยการ ประทีป จุฬาเลิศ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับคุณวิชาญ  พิมพ์เจริญ ผู้จัดการ “อู่วิชาญการช่าง” รายละเอียด

 

 

 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการ fix It Center ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2557- 27 กรกฎาคม 2557 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำพญา,องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู และ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก

"บริการถึงที่..........ซ่อมฟรีถึงบ้าน"

วิทยาลัยได้จัดโครงการ Developing English For Teacher to AEC. ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2557

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 1. ชุดสาธิตทรานสดิวเซอร์จำนวน 1 ชุด ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557ณค่ายวังสวนแก้วจังหวัดสุพรรณบุรี

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ