ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัดแววความรู้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความรู้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา) ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้าสอบวัดแววความรู้  พร้อมประกาศผลสอบ ,

มอบตัว และ วัดตัวชุดเครื่องแบบ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

click > 1.ประกาศรายชื่อรอบโควตา

click > 2.รายชื่อโควตามีสิทธิ์สอบ 63

 

แหล่งข้อมูล:งานทะเบียน

update:13/01/63