กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  <<อ่านรายระเอียด Click>>

13 ก.ย. 2562   : วันสุดท้ายของการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7  ต.ค. 2562   : ลงทะเบียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา

8 ต.ค. 2562   : ลงทะเบียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนกวิชา

9 ต.ค. 2562   : ลงทะเบียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกวิชา

15 ต.ค. 2562   :  วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

25 ต.ค. 2562  : วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า

นักเรียนนักศึกษา ทุกชั้นปี ดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 08.30น.-  12.00 น. ตามวันที่กำหนดข้างต้น โดยรับบัตรลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา ดำเนินการตามขั้นตอน และส่งคืนบัตรลงทะเบียนในวันเดียวกันให้กับครูที่ปรึกษา เพื่อครูที่ปรึกษาได้ทำการทำการรวบรวมแล้วนำส่งงานทะเบียนต่อไป หากไม่ได้ลงทะเบียนในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่านักเรียนพ้นสภาพ

—————————————————————————————————————-