โครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสงแห่งความหวัง สร้างพลังให้ปิล๊อกคี่

ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสา

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสงแห่งความหวัง สร้างพลังให้ปิล๊อกคี่

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ประชาสัมพันธ์  โครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสงแห่งความหวัง สร้างพลังให้ปิล๊อกคี่

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
โครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสงแห่งความหวัง สร้างพลังให้ปิล๊อกคี่
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
******************************
ประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธง/ เว็บไซต์/ เสียงตามสาย
ด้วยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ส.คอม.๑) ได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสงแห่งความหวัง สร้างพลังให้ปิล๊อกคี่

ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ด้วยการจัดทำแปลงเกษตรในพื้นที่ให้สมบูรณ์ (เมล็ดพันธุ์ผัก) เช่น ผักบุ้ง ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ผักกาดขาว เป็นต้น ปลูกไม้ผลที่รับประทานได้

เช่น เงาะ ลำไย มะนาวเป็นต้น ก่ออิฐทากำแพง ซ่อม-บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเรียน การเชื่อมงานโลหะ เช่น ขาเก้าอี้นั่งสาหรับนั่งเรียน

หรือวัสดุเหล็กที่ชำรุดเสียหายให้มีความแข็งแรงและทนทาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

๒. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการทางานเป็นทีม

๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความอ่อนน้อม เสียสละ อดทน และอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

๕. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กระบวนการทางานของนักเรียนนักศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงการนี้ คือ :

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีจิตอาสา เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ มีความอ่อนน้อมเสียสละ สละเวลา แรงกาย และสติปัญหา

ให้สาธารณประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๒. เป็นการสร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
๓. ทักษะการปฏิบัติจริงในสาขาวิชาชีพ ลงสู่ท้องถิ่นที่ห่างไกลจากตัวเมือง

ผู้ที่ร่วมสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะบริจาคสิ่งของได้ดังนี้
๑. ยารักษาโรค (สำหรับเด็ก)
๒. ทรายอะเบท
๓. อุปกรณ์การเรียน
๔. เครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้า, รองเท้า)
๕. ข้าวสารอาหารแห้ง
๖. เมล็ดพันธุ์พืช เช่น ผักบุ้ง, ผักกวางตุ้ง, ผักกาดเขียว, ผักกาดขาว เป็นต้น
๗. ต้นไม้ (ไม้ผล) เช่น ลำไย, มะนาว, เงาะ, ทุเรียน เป็นต้น
๘. ปัจจัย

ทางชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณค่ะ

ไฟล์แนบ PDF_โครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสงแห่งความหวัง สร้างพลังให้ปิล๊อกคี่