ความโดดเด่นของสถานศึกษา

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

 1. มุ่งมั่น เน้นการจัดการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100 %
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
 7. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
 8. สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

 1. นางสาวจิตรา แสงคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม
 2. นายพิพัฒน์ นุชประสิทธิ์ นายสรวิศ ทองมังกร และนายเจษฎา ศรีแพรศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาประเภทเซปัคตะกร้อทีมชุด การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 9 “เพชรคีรีขันธ์เกมส์”
 3. ผ่านการคัดเลือกเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทองแดง
 4. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553 สถานศึกษาพอเพียง 2553
 5. ผ่านการประเมินห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง สาขางานยานยนต์ ระดับเหรียญทองแดง
 6. ผ่านการประเมินห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับเหรียญทอง
 7. ได้รับรางวัลการประกวดหน่วยมาตรฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง
 8. ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับอาชีวศึกษาเขตตรวจราชการที่6
 9. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2554 ได้แก่

     – นายภูวเดช  อินทรพรหม

     – นายพลภัทร  เลาหสูต

     – นายสิรภพ   บารมี

     – นางประดับพร ดาวเรือง

     – นางถนอมจิต  เอกรักษา

 1. รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น เหรียญทอง ระดับชาติประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กภาคกลาง
 2. รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น เหรียญทอง ระดับภาคประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กภาคกลาง
 3. รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องตัดท่อด้วยแก๊สแบบลอกแบบ”
 4. รางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554” ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ปานการะเกต
 1. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555 ได้แก่

     – นางโสภา     ระวังภัย

     – นายไชยยา   สุริยะจันทร์

     – นายพิพัฒน์   ศรีประกายแก้ว

     – นายสมชาย   คารมย์

     – นายภคพัส    เหล่าวัฒนวรรณ

     – นางสุรินทร์    พรหมชนะ

     – นางทิพวรรณ  สุริยะจันทร์

     – นางสาวอภิรดี  ชื่นชมบุญ

 1. รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น เหรียญทอง ระดับชาติประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ภาคกลาง
 2. รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น เหรียญทอง ระดับภาคประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ภาคกลาง
 3. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ได้คะแนน 90.93 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
 4. เข็มเชิดชูเกียรติรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ. 2556″ ได้แก่นายวิทยา ประสมศรี
 5. เกียรติบัตรรางวัล “หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556” ได้แก่

     –  นายประทีป   จุฬาเลิศ

     –  นายวรดร      จ้อยจินดา

     –  นางสาวกุสุมา  จันทร์ตรี

     –  นางสาวนันท์นภัส   เก่งกล้า

     –  นายประจวบ   แสงอรุณ

     –  นายสุรศักดิ์   ภัทรวิจิตรานนท์

      – นางสาวจิราพร   ทองเนาวรัตน์

  20.รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น เหรียญทอง ระดับภาค ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ภาคกลาง

 1. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2556
 2. รางวัลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล
 3. รางวัลสถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของ สอศ. ปีการศึกษา 2556
 4. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปี 2556
 5. ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 2 โครงการฝึกงานต่างประเทศ ของ สอศ. จากนักศึกษาทั่วประเทศที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม เป็นเวลา 1 ปี
 6. ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ “โครงการพันธุ์ R ท้าสู้ Flood” ได้รับเงินจำนวน 400,000 บาท
 7. ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท
 8. ได้รับคัดเลือกให้จัดทำโครงการ “คลินิกเทคโนโลยี” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงิน จำนวน 130,488 บาท
 9. ผ่านการร่วมกิจกรรม “ยกพวกดีกัน รุ่นที่ 2” ของมูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอมกัลยาโณ) ได้รับเงินรางวัล จำนวน 64,000 บา