พิกัดของวิทยาลัย 13.902249110615328, 100.2130490819913