โครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
และการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2565
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมตุ้ยการันตี
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
โดยชมรมวิชาชีพ การบัญชี ปวส.1
งานพัสดุ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

# เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    เอกสารแนบ ดังนี้..
    1.ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์
    เลขที่ 128/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
    2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2565
    ครุภัณฑ์ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
    3.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์
    Update: 16-11-64
========================================================================

# ประกาศ เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อ และ (ร่าง)    
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์    
ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  
    กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564
    เอกสารแนบ ดังนี้..
    1. (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ ฯ เลขที่ 124/2564
    2.(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ฯ
    ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
    3.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2565 รายการ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ ฯ
       Update: 08-11-64
========================================================================
# ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
# ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
    คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
    เอกสารแนบ..
    1.ประกาศ เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
    2.(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

       Update: 14-10-64

 

งานบัญชี

รายงานงบทดลอง 2564

งวดที่ 01 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-ต.ค.63-งปม 2564 
งวดที่ 02 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ย.63-งปม.2564
งวดที่ 03 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-ธ.ค.63-งปม.2564
งวดที่ 04 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-ม.ค.64-งปม.2564
งวดที่ 05 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-ก.พ.63-งปม 2564 
งวดที่ 06 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-มี.ค.63-งปม.2564
งวดที่ 07 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.63-งปม.2564
งวดที่ 08 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.64-งปม.2564
งวดที่ 09 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.63-งปม 2564 
งวดที่ 10 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ค.63-งปม.2564
งวดที่ 11 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-ส.ค.63-งปม.2564
งวดที่ 12 -รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ย.64-งปม.2564

update: 01-10-64

 

งานบุคลากร

 

Facebook

 
 


คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

VTR นำเสนอวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ยินดีกับนายจารุวัฒน์ ศรีบุญขำ นักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562

สถานศึกษาสนับสนุนและช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
นายปิยวัฒน์ กิ่งแก้ว ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ