แผนการเรียนงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

แบบฟอร์มMOU

แบบฟอร์มข้อมูครูฝึกในสถานประกอบการ

แบบฟอร์มนิเทศนักเรียนนักศึกษา

แบบฟอร์มนิเทศนักเรียนนักศึกษา 1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนเเทน

แบบฟอร์มแผนการฝึกอาชีพ

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ฝึกอาชีพ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการฝึกงาน

แฟ้มสะสมผลงาน

 

แฟ้มสะสมผลงาน 1

ส่งตัวนักเรียน นักศึกษากลับสถานศึกษา

สัญญาการฝึกอาชีพ

หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ