โครงการอนุชนชาวไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดค่ายข้าว ๔ ภาคเป็นประจำทุกปีเชิญชวนให้อนุชนลูกหลานชาวนาสมัครเข้าค่ายข้าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง สามารถจรรโลงอาชีพชาวนาไทยให้ดำลงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 กำหนดจัดค่ายข้าว โครงการอนุชนชาวไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ใน 4 ภาค ประกอบด้วย

  • ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
  • ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
  • ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดโครงการตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ2

รายละเอียดโครงการ3

เว็บไซต์โครงการ