แผนกวิชาสามัญ

แผนกวิชาสามัญ
General Education Department

ครูประจำแผนก

ครูประดับพร ดาวเรือง
หัวหน้าแผนก
ครูสุรินทร์ พรหมชนะ
ครูประจำแผนก
ครูทิพวรรณ สุริยะจันทร์
ครูประจำแผนก
ครูสุธาทิพย์ บู่สามสาย
ครูประจำแผนก
พระธีระพงษ์ ถิรญาโณ
พระอาจารย์
ครูวาทิน แย้มวารี
ครูประจำแผนก
ครูนฤมล จันทรเสนา
ครูประจำแผนก
ครูเบญจรัตน์ ทับทิมใส
ครูประจำแผนก
ครูนันท์นภัส สกุลราษฎร
ครูประจำแผนก