แผนกวิชาช่างกล

แผนกวิชาช่างกล
Mechanic Department

ครูประจำแผนก

ครูชลอ ฤทธิ์ดี
หัวหน้าแผนก
ครูภูษิต จันทร์ทอง
ครูประจำแผนก
ครูทศพร เซี่ยงจ๊ง
ครูประจำแผนก
ครูจินตนา นามคง
ครูประจำแผนก