แผนกวิชาช่างกล

แผนกวิชาช่างกล
Mechanic Department

ครูประจำแผนก

ครูทศพร เซี่ยงจ๊ง
หัวหน้าแผนก
ครูภูษิต จันทร์ทอง
ครูประจำแผนก
ครูจินตนา นามคง
ครูประจำแผนก