แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการโรงแรม
Hotel Industry Department

ครูประจำแผนก

ครูถนอมจิต เอกรักษา
หัวหน้าแผนก
ชื่อ นามสกุล
ครูประจำแผนก
ชื่อ นามสกุล
ครูประจำแผนก
ชื่อ นามสกุล
ครูประจำแผนก