แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
Electrician Department

ครูประจำแผนก

ครูสาธิต อ้าวเจริญ
หัวหน้าแผนก
นายนิภัทร รัตนวิริยะ
ครูประจำแผนก
นายชานนท์ ศิลปธารากุล
ครูประจำแผนก
พลภัทร เลาหสูตร
ครูประจำแผนก