แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
Electrician Department

ครูประจำแผนก

ครูสาธิต อ้าวเจริญ
หัวหน้าแผนก
นายชานนท์ ศิลปธารากุล
ครูประจำแผนก
นายสนธยา อิ่มมรัญ
ครูประจำแผนก
...
ครูประจำแผนก