แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Department

ครูประจำแผนก

ครูสิรภพ บารมี
หัวหน้าแผนก
ครูเมฆิน หวานชะเอม
ครูประจำแผนก
ครูศุจีภรณ์ กลั่นสนิท
ครูประจำแผนก
ชื่อ นามสกุล
ครูประจำแผนก