แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer Department

Business computer Learning

Web Development
พัฒนาเว็บไซต์
Graphic Design
ออกแบบกราฟิก
IT Support
ฝ่ายสนับสนุนด้านไอที
Network System
ระบบเครือข่าย
Mobiles Application
พัฒนาแอพพลิเคชั่น
Business Officer
สำนักงานธุรกิจ

ครูประจำแผนก

ครูพิพัฒน์ ศรีประกายแก้ว
หัวหน้าแผนก
ครูนันท์นภัส เก่งกล้า
ครูประจำแผนก
ครูจุไรรัตน์ ปิ่นเวหา
ครูประจำแผนก
ครูวิทยา ทิมกาญจน์
ครูประจำแผนก

ห้องปฏิบัติการ

บรรยากาศการเรียนการสอน

การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ