แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์
Automotive Department

ครูประจำแผนก

ครูสมชาย คารมย์
หัวหน้าแผนก
ครูพงษ์ศักดิ์ พบสุภาพ
ครูประจำแผนก
ครูจักรกฤษณ์ เกิดนก
ครูประจำแผนก
ครูนพดล หิมะรัตน์
ครูประจำแผนก
ครูสุพจน์ เฉลิมกลิ่น
ครูประจำแผนก