แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี
Accounting Department

ครูประจำแผนก

ครูอภิรดี ชื่นชมบุญ
หัวหน้าแผนก
ครูจิราพร ทองเนาวรัตน์
ครูประจำแผนก
ครูกุสุมา จันทร์ตรี
ครูประจำแผนก
ครูปิยนุช วิเศษศรี
ครูประจำแผนก