แผนกวิชาที่วิทยาลัยเปิดสอน

  • สาขางานช่างยนต์
  • สาขางานช่างกล
  • สาขางานช่างเชื่อม
  • สาขางานช่างไฟฟ้า
  • สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานการโรงแรม