(ร่าง)ประกาศซื้อ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ หุ่นยนต์เชื่อม พร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 1) ร่าง-ปร

Read more

ประกาศเชิญชวน เข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด ( ร่าง ) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หุ่นยนต์เชื่อม พร้อมชุดเชื่อม ชนิด CMT

เอกสารแนบ 1) ประกาศ

Read more

[ภาพ] พิธีไหว้ครู วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ปีการศึก

Read more

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู วิทยาลัย

Read more