ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อม ชนิด CMT จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณ

Read more

ออกค่ายจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียน ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี

 ประมวลภาพกิจกรรม โค

Read more

(ร่าง)ประกาศซื้อ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ หุ่นยนต์เชื่อม พร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 1) ร่าง-ปร

Read more

ประกาศเชิญชวน เข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด ( ร่าง ) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หุ่นยนต์เชื่อม พร้อมชุดเชื่อม ชนิด CMT

เอกสารแนบ 1) ประกาศ

Read more