ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างเสริมวินัย   เน้นให้คุณธรรม   เลิศล้ำวิชาการ   รักประสานมวลชน

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพระบบทวิภาคี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีมาตรฐานอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

2. ส่งเสริม พัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการจัดองค์ความรู้

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และยกระดับเครือข่ายความร่วมมือ

4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะร่วมกับทุกภาคส่วนให้ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพอย่างมีธรรมภิบาลและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. บูรณการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน