อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์

ทวิภาคี สร้างคนดีสู่สังคม

เอกลักษณ์     

การศึกษาเพื่อการมีงานทำ