ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยฯ

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเจ้าคุณพระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเปิ่น) เจ้าอาวาสวัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่ต้องการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเพื่อให้พร้อมที่จะนำไปพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเจตนารมณ์นี้ ต่างก็มีความเห็นพ้องกันว่านโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น  มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเปิ่นเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้มีการศึกษาสภาพความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการอาชีพ และได้กราบนมัสการหลวงพ่อเปิ่น เพื่อกราบเรียนถึงผลการประสานงานและการดำเนินงานตามขั้นตอน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา และการเพิ่มบทบาทการผลิตกำลังคนระดับช่างฝีมือของกรมอาชีวศึกษา (เดิม)  จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในที่ดิน จำนวน 32  ไร่ ของวัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น และอำเภอใกล้เคียง  เช่น  อำเภอดอนตูมอำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน ที่อยู่ในเขตบริการที่นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวกโดยทางรถยนต์  นอกจากนั้นการเพิ่มบทบาทการจัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษตามนโยบายสำคัญของกรมอาชีวศึกษา (เดิม) ยังจะเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน อย่างเร่งด่วน และทันต่อความต้องการในอนาคตอีกด้วย จากนโยบายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2537

ที่ตั้ง  เลขที่ 18 หมู่ 2 ต. บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120

เบอร์โทรศัพท์ 034-277081 เบอร์โทรสาร 034-277082

http://www.bkf.ac.th , E-mail: bkf_04@hotmail.com

อาณาเขตติดต่อ  ตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อยู่ห่างจากนครชัยศรีประมาณ 10 กม. ห่างจากอำเภอ กำแพงแสนประมาณ 25 กม. และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 45 กม. ถ้าใช้เส้นทางสายบางภาษี  – ศาลายา (ทางแยกพุทธมณฑล) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ        ติดกับสวนและพื้นที่ทำนา

ทิศใต้           ติดกับโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นและถนนสายสามความเผือก-นราภิรมย์

ทิศตะวันตก    ติดกับที่ทำการอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  ตำบลบางแก้วฟ้า

ทิศตะวันออก  ติดกับพื้นที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การก่อสร้างจากหลวงพ่อเปิ่น