ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยฯ

ประวัติวิทยาลัย

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเจ้าคุณพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) เจ้าอาวาสวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่ต้องการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนและประชาชน เพื่อให้พร้อมที่จะนำไปพัฒนาในด้านประกอบอาชีพและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ประจำวัน   อันจะเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชานในเจตนารมณ์นี้ นายสุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ(ผู้อำนวยการวิทยาลัย   การอาชีพนครปฐม) จึงได้ติดต่อประสานงานกับ นายเผดิมชัยสะสมทรัพย์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดนครปฐมโดยได้กล่าวถึงนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อันเกี่ยวกับ   การขาดแคนและความต้องการแรงงานถึงระดับฝีมือ หรือช่างชำนาญเฉพาะงานอาชีพเป็นจำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมซึ่งกรมอาชีวศึกษาจะต้องเพิ่มบทบาทผลิตกำลังคนวิชาชีพ รวมทั้งการมุ่งเน้นขยายโอกาสของการศึกษาวิชาชีพ ในลักษณะฝึกอบรมระยะสั้นในแบบต่าง ๆ และได้กล่าวโครงการสำคัญ ๆ  ของกรมอาชีวศึกษา โดยเฉพาะโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภออีก 60 แห่ง จากการติดต่อประสานงานในครั้งนี้ ต่างก็ มี ความเห็น พ้องกันว่านโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของหลวงพ่อเปิ่นเป็นอย่างยิ่งท่าน ส.ส.เผดิมชัย สะสมทรัพย์ จึงได้เชิญ นายสุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ พร้อมกับนายเลอพงษ์  พิไสยสามนต์เขต (ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม) เข้าพบเพื่อบอกถึงความประสงค์ของพระคุณเจ้า และแนวทางปฏิบัติต่อไป  จึงได้มอบหมายให้ ผช.เลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต เป็นผู้ไปประสานงานกับทางวัดบางพระซึ่งในการ ประสานงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการวัดบางพระเป็นอย่างดี โดยมีกำนันสังเวียน นัดสูงวงศ์ ผู้ใหญ่สมาน จันทร์ทอง เป็นผู้นำพาไปดูสถานที่และสภาพแวดล้อมทั่วบริเวณ หลังจากนั้นได้มีการศึกษาสภาพความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการอาชีพโดยมีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 32 ไร่ จากนั้น คณะผู้ดำเนินการได้กราบนมัสการหลวงพ่อเปิ่นเพื่อกราบเรียนถึงผลการประสานงานและดำนินงานตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเพิ่มบทบาทการผลิตกำลังคนระดับช่างฝีมือกรมอาชีวศึกษาจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในที่ดินของวัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชันศรเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น และอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอดอนตูม (15 กม.) อำเภอบางเลน (18 กม.)อำเภอสามพราน (25 กม.) ที่อยู่ในรัศมีที่นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวกโดยทางรถยนต์ นอกจากนั้นการเพิ่มบทบาทการ จัดหลักสูตรระยะสั้น   และหลักสูตรพิเศษตามนโยบายสำคัญของกรมอาชีวศึกษายังเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน อย่างเร่งด่วนและทันต่อวามต้องการในอนาคตอีกด้วย จากนโยบายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2537