ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

เปิดทำการสอนในหลักสูตรดังนี้

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ระบบปกติและระบบทวิภาคี)

     1.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

          1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์

               1.1.1.1  สาขางานยานยนต์

          1.1.2  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

               1.1.2.1  สาขางานเครื่องมือกล

          1.1.3  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

               1.1.3.1  สาขางานโครงสร้าง

          1.1.4  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

               1.1.4.1  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          1.1.5  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

               1.1.5.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

     1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

          1.2.1  สาขาวิชาการบัญชี

               1.2.1.1  สาขางานการบัญชี

               1.2.1.2  สาขางานการค้าปลีก

          1.2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

               1.2.2.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          1.3.1  สาขาวิชาการโรงแรม

               1.3.1.1 สาขางานการโรงแรม

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

     2.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

          2.1.1 สาขาวิชาไฟฟ้า

               2.1.1.1  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          2.1.2  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

               2.1.2.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์

          2.1.3 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

               2.1.3.1  สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา

          2.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

               2.1.4.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

     2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

          2.2.1  สาขาวิชาการบัญชี

          2.2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     2.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          2.3.1 สาขาวิชาการโรงแรม

               2.3.1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม