ข้อมูลคุรุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง

   ปีงบประมาณ 2539 

     1. อาคารกิจกรรมและหอประชุม (แบบเลขที่ 36402)          จำนวน   1   หลัง

     2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (แบบเลขที่ 36401)             จำนวน   1   หลัง

     3. โรงฝึกงาน (แบบเลขที่ 36403)                             จำนวน   2   หลัง

     4. บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 (แบบเลขที่ 38001)             จำนวน   1   หลัง

     5. บ้านพักครู 6 หน่วย (แบบเลขที่ 36404)                    จำนวน   2   หลัง

     6. บ้านพักภารโรง 2 หน่วย (แบบเลขที่ 38002)               จำนวน   3   หลัง

     7. ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หน่วย (แบบเลขที่ 36002)              จำนวน   2   หลัง

   ปีงบประมาณ 2540

     1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (แบบเลขที่ กช 40012)          จำนวน   1   หลัง

   ปีงบประมาณ 2541

     1. ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า

     2. ระบบประปาบาดาล                                           จำนวน   1   ชุด

   ปีงบประมาณ 2542

     1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม. พื้นที่ 1,500  ตรม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิดพร้อมฝาตะแกรงเหล็กและบ่อพัก (แบบเลขที่ 38070)

   ปีงบประมาณ 2543

     1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม. พื้นที่ 1,500 ตรม. (แบบเลขที่ 3901/43)

   ปีงบประมาณ 2544

     1. สนามบาสเกตบอลมาตรฐานเสาประตู โครงการเหล็กเคลื่อนที่ได้ ขนาด 18X30.12 ม. (เป็นสนามกีฬาตานยาเสพติด)

 

   ปีงบประมาณ 2550

     1. รั้วพร้อมประตูและป้ายชื่อวิทยาลัย                           จำนวน   1   รั้ว

   ปีงบประมาณ 2551

     1. โรงอาหารเอนกประสงค์                                     จำนวน   1   หลัง

   ปีงบประมาณ 2554

     1. ห้องน้ำชาย-หญิง รวม 10 ห้อง                             จำนวน   1   หลัง