ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

6.1 อัตรากำลัง ปี 2561          

ข้อมูล ณ วันที่   1    กันยายน  2560

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวดุษฎี พิพัฒน์พรภัคดี

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร     

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) มีบุคลากรทั้งสิ้น   58    คน

 • ข้าราชการ  13  คน
 1. ผู้บริหาร  3  คน
 2. ข้าราชการครู  10  คน
 3. ข้าราชการพลเรือน  –   คน
 • ลูกจ้างประจำ   –  คน
 1. ทำหน้าที่สอน  –   คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน  –   คน
 • พนักงานราชการ  12  คน
 1. ทำหน้าที่สอน  11   คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน  1   คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว  32  คน
 1. ทำหน้าที่สอน  15  คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน  17   คน
 • มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ   –    คน
 • มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น  –   คน
 • มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง –        คน
 1. ข้าราชการ  –   คน
 2. ลูกจ้างประจำ  –  คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา                                                      

ก. ครูผู้สอน          ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน      รวม

 – ต่ำกว่า ม.6                     …………..คน                …..…6……คน               ……6……..คน

– ปวช./ม.6                        …………..คน                …………….คน               …………….คน

– ปวส./อนุปริญญาตรี         …………..คน                ..……6……คน               ……6……..คน

– ปริญญาตรี                      ……28….คน                …..…6……คน           ……34……คน

– ปริญญาโท                     .……10…..คน                …………….คน                …….10…….คน

– ปริญญาเอก                    …………..คน               …………….คน                 …………….คน

                                 รวม  …..39.….คน        รวม  …..18……คน         รวม  ..…57.…..คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

ก. ครูผู้สอน      ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน            รวม

– จ้างด้วยงบบุคลากร               …………..คน                …………..คน                …………..คน

– จ้างด้วยงบดำเนินงาน             …………..คน                …………..คน                …………..คน

– จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน            ……15….คน                ..…17….คน                ……32…คน

– จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)         …………..คน                …………..คน                …………..คน

– จ้างด้วยเงินอื่น ๆ                  …………..คน                …………..คน                …………..คน

รวม     ……14….คน      รวม     ……16…คน       รวม     ……30….คน

 

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ข้าราชการ         รวม……..13…….คน        (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.นายวีระ  ทองประสิทธิ์ ค.อ.ด.ครุศาสตร์อุสาหกรรมดุษฏีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ผู้อำนวยการ
2.นายพลภัทร  เลาหสูต คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

3.นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ  คอ.ม.บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5. นายชลอ      ฤทธิ์ดี วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ เครื่องมือกล
6. นายสิรภพ    บารมี คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา อิเล็กทรอนิกส์
7. นายเมฆิน     หวานชะเอม คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์
8. นายไชยยา    สุริยะจันทร์ คอ.ม.เครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะ
9. นายพิพัฒน์    ศรีประกายแก้ว คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10. นายภูษิต     จันทร์ทอง คอ.ม.บริหารการศึกษา เครื่องมือกล
11.นางทิพวรรณ  สุริยะจันทร์ ศษ.ม.(ศึกษาบัณฑิต) สามัญ
12.นายจักรกฤษณ์ เกิดนก คอ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) ยานยนต์
13.นางสาวนฤมล  จันทรเสนา คบ.(ภาษาอังกฤษ) ,                     คอ.ม.บริหารการศึกษา สามัญ
14.นายทศพร เซี่ยงจ๊ง  วศ.บ (เครื่องกล) เครื่องมือกล

 

6.3.2. ลูกจ้าประจำ       รวม……………คน            (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 

6.3.3. พนักงานราชการ   รวม……12………คน                  (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางถนอมจิต   เอกรักษา คบ.คหกรรมศาสตร์ การโรงแรม
2. นางประดับพร  ดาวเรือง ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สามัญ
3. นางสุรินทร์   พรหมชนะ คบ.สังคมศึกษา สามัญ
4. นางสาวกุสุมา  จันทร์ตรี ศศ.บ.การบริหารธุรกิจ-บัญชี บัญชี
5. นางสาวอภิรดี  ชื่นชมบุญ บธ.บ.การเงินและการธนาคาร บัญชี
6. นายประจวบ  แสงอรุณ ปทส.ช่างเชื่อมและประสาน เชื่อมโลหะ
7. นายสมชาย   คารมย์ คอ.ม.บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา ยานยนต์
8. นายพงษ์ศักดิ์  พบสุภาพ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์
9. นางสาวนันท์นภัส  เก่งกล้า บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.นางสาวจิราพร ทองเนาวรัตน์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ บัญชี
11.นายภคพัส   เหล่าวัฒนวรรณ คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ เชื่อมโลหะ
12.นางสุจิรา     บารมี บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม

 

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว     รวม…..32……….คน                  (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.พระธีระพงษ์    ถิรญาโณ พธ.บ.ภาษาอังกฤษ สามัญ
2.นายสาธิต        อ้าวเจริญ อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
3.นายสุพจน์       เฉลิมกลิ่น คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
4.นายวาทิน        แย้มวารี คบ.พละศึกษา
5.นายนพดล       หิมะรัตน์ อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
6.นางสาวสุธาทิพย์  บู่สามสาย วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7.นางสาวปิยนุช     วิเศษศรี บช.บ.การบัญชี
8.นางสาวจุไรรัตน์   ปิ่นเวหา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.นางสาวศุจีภรณ์   กลั่นสนิท วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
10.นายชานนท์      ศิลปธารากุล คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
11.นายวิทยา         ทิมกาญจน์ วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12.นายดำรงค์       ศรีบัว วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13.นางสาวเบญจรัตน์  ทับทิมใส ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
14.นายนันท์นภัส สกุลราษฎร ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต    (ภาษาไทย)
15.นาวสาวจินตรา   นามคง ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
16.นางสาวสุพัตรา   ญาติบรรทุง ปวท.การบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงิน
17.นางสาวเนาวรัตน์  มานะ ปวส.การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
18.นางจิดาภา        หิรัญ ศศ.บ.การบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
19.นางสาวนฤชล    เล็กยินดี บช.บ.การบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงิน
20.นางสาวภัณฑิลา ศรีแดงเกตุ ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
21.นางสาวดุษฎี  พิพัฒน์พรภัคดี ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
22.นางสาวอธิติมา  รอดประสิทธิ์ ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าที่งานธุรการ (งานทวิภาคี)
23.นางสาวอภิญญา เพ็งเพ่งพิศ ปวช.การบัญชี เจ้าหน้าที่แผนงานและความร่วมมือ
24. นางสาวสุภัชชา   เทศสถาน ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เจ้าหน้าที่งานวัดผล
25.นางสาวพิมย์ชนก สมสมัย ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
26.นายบุญธรรม ธรรมเที่ยงธรรม ม.3 พนักงานขับรถ
27.นายลออ        ชอ้อนชม ปวส. พนักงานขับรถ
28. นายกฤษณ       กลั่นวาที ป.6 นักการภารโรง
29.นางสาวเบญจา    ศรีอุ่นดี ม.3 นักการภารโรง
30.นายเจริญชัย เอี่ยมประเสริฐ  ม.3 นักการภารโรง
31. นายสุรศักดิ์        จันทร์ทอง  ป.6 ยาม
32.นายภาวัช พิชัยชาญกุล ป.6 ยาม