ข้อมูลบุคลากร

 

 1. ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

          6.1 อัตรากำลัง ปี 2562           ข้อมูล ณ วันที่   1    กันยายน  2561

ผู้ให้ข้อมูล นายพลภัทร   เลาหสูต    

 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) มีบุคลากรทั้งสิ้น   57    คน

 • ข้าราชการ             13     คน
 1. ผู้บริหาร                3     คน
 2. ข้าราชการครู          10     คน
 3. ข้าราชการพลเรือน          คน
 • ลูกจ้างประจำ           –     คน
 1. ทำหน้าที่สอน                 คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน              คน
 • พนักงานราชการ         2     คน
 1. ทำหน้าที่สอน             11     คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน           1     คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว          32     คน
 1. ทำหน้าที่สอน             15     คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน          17     คน
 • มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ               คน
 • มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น          คน
 • มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง               คน
 1. ข้าราชการ               คน
 2. ลูกจ้างประจำ               คน

          6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา                                                      

                             ก. ครูผู้สอน      ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน                  รวม

– ต่ำกว่า ม.6               …………..คน                …..…6……คน                   ……6……..คน               

– ปวช./ม.6                  …………..คน                …………….คน                     …………….คน

– ปวส./อนุปริญญาตรี      …………..คน                ..……6……คน                    ……6……..คน

– ปริญญาตรี               ..…28….คน                 …..…6……คน                   ……34……คน

– ปริญญาโท                …..10….คน                 …………….คน                    ……10..….คน

– ปริญญาเอก               ……1…..คน                 …………….คน                      ……1…….คน

                       รวม  …..39.….คน           รวม  …..18……คน               รวม  ..…57.…..คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

                                     ก. ครูผู้สอน      ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน            รวม

– จ้างด้วยงบบุคลากร               …………..คน                …………..คน                …………..คน

– จ้างด้วยงบดำเนินงาน             …………..คน                …………..คน                …………..คน

– จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน            ……15….คน                ..…17….คน                ……32…คน

– จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)         …………..คน                …………..คน                …………..คน

– จ้างด้วยเงินอื่น ๆ                  …………..คน                …………..คน                …………..คน

รวม     ……15….คน      รวม     ……17…คน       รวม     ……32….คน

 

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ข้าราชการ         รวม……..13…….คน       (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ชื่อ – สกุลวุฒิการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…)สอนวิชาสนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.นายวีระ  ทองประสิทธิ์ค.อ.ด.ครุศาสตร์อุสาหกรรมดุษฏีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ผู้อำนวยการ
2.นายพลภัทร  เลาหสูตคอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

3.นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ คอ.ม.บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคการศึกษา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

    
    
4. นายชลอ      ฤทธิ์ดีวท.ม.การจัดการโลจิสติกส์เครื่องมือกล 
5. นายสิรภพ    บารมีคอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. นายเมฆิน     หวานชะเอมคอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
7. นายไชยยา    สุริยะจันทร์คอ.ม.เครื่องกลช่างเชื่อมโลหะ 
8. นายพิพัฒน์    ศรีประกายแก้วคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. นายภูษิต     จันทร์ทองคอ.ม.บริหารการศึกษาเครื่องมือกล 
10.นางทิพวรรณ  สุริยะจันทร์ศษ.ม.(ศึกษาบัณฑิต)สามัญ 
11.นายจักรกฤษณ์ เกิดนกคอ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล)ยานยนต์ 
13.นางสาวนฤมล  จันทรเสนาคบ.(ภาษาอังกฤษ) ,                     คอ.ม.บริหารการศึกษาสามัญ 
13.นายทศพร เซี่ยงจ๊ง วศ.บ (เครื่องกล)เครื่องมือกล 

6.3.2. ลูกจ้าประจำ       รวม……………คน            (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุลวุฒิการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…)สอนวิชาสนับสนุน/ธุรการทั่วไป
    

6.3.3. พนักงานราชการ   รวม……12………คน                  (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุลวุฒิการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…)สอนวิชาสนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางถนอมจิต   เอกรักษาคบ.คหกรรมศาสตร์การโรงแรม 
2. นางประดับพร  ดาวเรืองศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์สามัญ 
3. นางสุรินทร์   พรหมชนะคบ.สังคมศึกษาสามัญ 
4. นางสาวกุสุมา  จันทร์ตรีศศ.บ.การบริหารธุรกิจ-บัญชีบัญชี 
5. นางสาวอภิรดี  ชื่นชมบุญบธ.บ.การเงินและการธนาคารบัญชี 
6. นายประจวบ  แสงอรุณปทส.ช่างเชื่อมและประสานเชื่อมโลหะ 
7. นายสมชาย   คารมย์คอ.ม.บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษายานยนต์ 
8. นายพงษ์ศักดิ์  พบสุภาพคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 
9. นางสาวนันท์นภัส  เก่งกล้าบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
10.นางสาวจิราพร ทองเนาวรัตน์บธ.ม.บริหารธุรกิจบัญชี 
11.นายภคพัส   เหล่าวัฒนวรรณคบ.อุตสาหกรรมศิลป์เชื่อมโลหะ 
12.นางสุจิรา     บารมีบธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว     รวม…..32……….คน                  (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุลวุฒิการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…)สอนวิชาสนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.พระธีระพงษ์    ถิรญาโณพธ.บ.ภาษาอังกฤษสามัญ 
2.นายสาธิต        อ้าวเจริญอส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง 
3.นายสุพจน์       เฉลิมกลิ่นคบ.อุตสาหกรรมศิลป์  
4.นายวาทิน        แย้มวารีคบ.พละศึกษา  
5.นายนพดล       หิมะรัตน์อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล  
6.นางสาวสุธาทิพย์  บู่สามสายวท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
7.นางสาวปิยนุช     วิเศษศรีบช.บ.การบัญชี  
8.นางสาวจุไรรัตน์   ปิ่นเวหาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
9.นางสาวศุจีภรณ์   กลั่นสนิทวศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
10.นายชานนท์      ศิลปธารากุลคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
11.นายวิทยา         ทิมกาญจน์วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
12.นายดำรงค์       ศรีบัววท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
13.นางสาวเบญจรัตน์  ทับทิมใสปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  
14.นายนันท์นภัส สกุลราษฎรปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต    (ภาษาไทย)  
15.นาวสาวจินตรา   นามคงปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
16.นางสาวสุพัตรา   ญาติบรรทุงปวท.การบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงิน
17.นางสาวเนาวรัตน์  มานะปวส.การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
18.นางจิดาภา        หิรัญศศ.บ.การบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
19.นางสาวนฤชล    เล็กยินดีบช.บ.การบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงิน
20.นางสาวภัณฑิลา ศรีแดงเกตุปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
21.นางสาวดุษฎี  พิพัฒน์พรภัคดีปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
22.นางสาวอธิติมา  รอดประสิทธิ์ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าที่งานธุรการ (งานทวิภาคี)
23.นางสาวอภิญญา เพ็งเพ่งพิศปวช.การบัญชี เจ้าหน้าที่แผนงานและความร่วมมือ
24. นางสาวสุภัชชา   เทศสถานปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เจ้าหน้าที่งานวัดผล
25.นางสาวพิมย์ชนก สมสมัยปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
26.นายบุญธรรม ธรรมเที่ยงธรรมม.3 พนักงานขับรถ
27.นายลออ        ชอ้อนชมปวส. พนักงานขับรถ
28. นายกฤษณ       กลั่นวาทีป.6 นักการภารโรง
29.นางสาวเบญจา    ศรีอุ่นดีม.3 นักการภารโรง
30.นายเจริญชัย เอี่ยมประเสริฐ ม.3 นักการภารโรง
31. นายสุรศักดิ์        จันทร์ทอง ป.6 ยาม
32.นายภาวัช พิชัยชาญกุลป.6 ยาม