(ร่าง)ประกาศซื้อ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ หุ่นยนต์เชื่อม พร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ
1) ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์-2562
2) ร่าง-เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์-2562
3) คุณลักษณะเฉพาะ-ครุภัณฑ์หุ่นยนต์-TOR
Click download เอกสาร