ประกาศเชิญชวน เข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด ( ร่าง ) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หุ่นยนต์เชื่อม พร้อมชุดเชื่อม ชนิด CMT

เอกสารแนบ
1) ประกาศ
2) (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
Click download เอกสาร