ประกาศวิทยาลัยฯ > เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตร ตรอ. (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 3 รายวิชา

ประกาศวิทยาลัยฯ > เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง 

(วันเสาร์และวันอาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2562  ดังนี้ 

สาขาวิชาช่างยนต์ 

1. หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง 

หลักสูตร ตรอ.  จำนวน 3 รายวิชา 

1.1 วิชา ระบบเครื่องยนต์
1.2 วิชา ระบบส่งกำลังรถยนต์
1.3 วิชา ระบบเครื่องล่างรถยนต์

2.การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ 034-277081 

Click >> อ่านรายละเอียด ที่นี่